เช็คสุขภาพ : ที่นี่ ... มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน
หน้าแรก / บทความ / ไทยเร่งทำบัตรประจำตัวพระสงฆ์ 4 หมื่นรูป ขับเคลื่อนสุขภาพพระสงฆ์
โดย : เอกพล สุวรรณหงษ์
ทบทวนบทความโดย : ทีมแพทย์จากเช็คสุขภาพ
ไทยเร่งทำบัตรประจำตัวพระสงฆ์ 4 หมื่นรูป ขับเคลื่อนสุขภาพพระสงฆ์

เครดิตภาพ:្ Dreamtimes.com

3 มิถุนายน 2561, กรุงเทพ --- คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเตรียมจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์ 40,000 รูป ภายในปี 2561 โดยเร่งทำบัตรประจำตัวพระสงฆ์ เพื่อนหนุนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ให้พระสงฆ์เข้าถึงสิทธิ์การรักษาพยาบาลตามระบบประกันสุขภาพ พร้อมสานเครือข่ายพระคิลานุปัฏฐาก ขยายวัดส่งเสริมสุขภาพทั่วประเทศ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า หลังจากมีการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ทุกฝ่ายเกิดการตื่นตัวเรื่องการมี สุขภาพดี แก่พระสงฆ์ทั่วประเทศ ซึ่งนับเป็นเรื่องสำคัญของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่สนับสนุนให้เกิด สุขภาพดี ของพระสงฆ์ทั่วประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนธรรมนูญพระสงฆ์ครั้งใหญ่ ที่จะมีทั้งพระสงฆ์และฆราวาส เข้ามาร่วมมือช่วยเหลือกัน และได้วางกลไกโครงสร้างการทำงานอย่างเป็นระบบรองรับ เหลือเพียงการเดินหน้าให้เกิดการขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยกำหนดแผนและผลลัพธ์ให้เห็นชัดเจน

ขณะที่ การขับเคลื่อนงานที่เริ่มดำเนินการแล้วคือการจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาเถรสมาคม สำหรับพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกำลังขยายการทำงานร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำรวจและขึ้นทะเบียนพระสงฆ์ และวัดให้ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยในบัตรประจำตัวพระสงฆ์ให้มีเลขบัตรประจำตัว 13 หลักตามระบบทะเบียนราษฎร์ ซึ่งจะช่วยให้พระสงฆ์สามารถเข้าถึงสิทธิการดูแลและรักษาสุขภาพตามระบบประกันสุขภาพ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของพระด้วย ทั้งนี้คาดว่า ภายในสิ้นปี 2561 จะมีพระสงฆ์ได้รับการขึ้นทะเบียนทั้งหมด 40,000 รูป และจะขึ้นทะเบียนพระทั่วประเทศประมาณ 300,000 รูป ให้แล้วเสร็จภายใน 2563

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกหน่วยงานกำลังช่วยกันทำงานเพื่อฟื้นฟูสุขภาพของพระสงฆ์ ให้มี สุขภาพดี ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ โดยอาศัยธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 เป็นแนวทางสำคัญให้สถานบันพระสงฆ์กลับมาเข้มแข็ง เป็นเสาหลักทางด้านจิตใจ อีกทั้งเป็นผู้สื่อสารพัฒนา และเป็นต้นแบบด้านสุขภาพแก่ประชาชนและสังคมต่อไป

ขณะเดียวกัน นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะที่ มีพระสงฆษหลายพื้นที่ได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนากลไกสร้างสุขภาวะ เช่น เครือข่ายพระสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีหลักสูตรสร้างพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) แล้วมากกว่า 2,000 รูป ซึ่งมีความพร้อมเป็นทีมในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในท้องที่ ส่วนมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้ผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้แก่ญาติโยม ชื่อ ชุดสงฆ์ไทยไกลโรค เป็นต้น

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. (2561). รัฐเร่งทำบัตรประจำตัวพระสงฆ์ 4 หมื่นรูป เดินหน้าขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระทั่วประเทศ. แหล่งที่มา: https://www.nationalhealth.or.th/node/2659. เข้าถึงข้อมูล: 3 มิถุนายน 2561

03/06/2018


บทความที่เกี่ยวข้อง

ในเวทีประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อล้างไตผ่านช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเรื้องรัง (International Society of Peritoneal Dialysis – ISPD)จากการสำรวจพบว่า คนไทยเป็นโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียทั้งหมดกว่า 6,000 ราย แต่เข้ารับการรักษาแค่ 1,519 รายเท่านั้นอย. เตรียมขึ้นบัญชีไซบูทรามีนเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภท 1 เอาโทษถึงที่สุด หากผลิต นำเข้าหรือส่งออก


CHECKSUKKAPHAP.COM
เลขที่ 598 ชั้น 6 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
095-515-9229
ข้อกำหนดและเงื่อนไข ความเป็นส่วนตัว