เช็คสุขภาพ : ที่นี่ ... มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน
หน้าแรก / บทความ / วิธีการดูแลเด็กที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งปอด
โดย : วณิชชา สุมานัส
ทบทวนบทความโดย : ทีมแพทย์จากเช็คสุขภาพ
วิธีการดูแลเด็กที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งปอด

การดูแลเด็กที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดเป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อน เนื่องจากสภาวะทางอารมณ์ของเด็ก ขึ้นอยู่กับปัจจัยของอายุ สภาพแวดล้อม และการเรียนรู้ เมื่อทราบถึงปัจจัยที่เฉพาะเจาะจงนี้แล้ว การได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมจึงจำเป็นอย่างมาก ดังที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้

การดูแลเรื่องโภชนาการและสภาพแวดล้อม

การตรวจพบมะเร็งในระยะแรกเริ่ม จะทำให้การรักษาง่ายขึ้น ไม่เพียงแต่กับผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดเท่านั้น แต่รวมถึงผู้ป่วยมะเร็งชนิดอื่นๆด้วย เช่น มะเร็งตับ มะเร็งกระเพาะอาหาร หรือมะเร็งลำไส้ใหญ่ นอกจากนี้ การรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ยังเป็นประเด็นที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอดอีกด้วย

หลักสำคัญในการดูแลผู้ป่วยเด็กที่เป็นมะเร็งปอดในขั้นแรกนั้น ต้องจัดหาอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วย อาหารในแต่ละมื้อของผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษา ต้องเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย เช่น โปรตีน ไขมันดี ใยอาหาร แป้ง วิตามิน และแร่ธาตุ นอกจากนี้ คุณควรกระตุ้นให้เด็กรับประทานอาหารให้เยอะขึ้น โดยแบ่งอาหารออกเป็นมื้อเล็กๆหลายๆมื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยได้รับพลังงานเพียงพอในการทำกิจกรรมต่างๆของร่างกาย และหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ และบุหรี่

เมื่ออยู่ระหว่างการรักษา เด็กจะมีสุขภาพอ่อนแอกว่าผู้ใหญ่ ในช่วงเวลานี้ คุณไม่ควรพาเด็กไปยังสถานที่ที่มีมลภาวะ หรือมีเชื้อแบคทีเรียที่อาจก่ออันตรายต่อสุขภาพ นอกจากนี้ผู้ดูแลต้องรักษาความสะอาดของที่พักอาศัย และระบายอากาศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยให้ดีขึ้น

 การสร้างสภาพแวดล้อมทางจิตใจที่ดีให้กับเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมความสัมพันธ์กับบุคคลใกล้ชิด เช่น ครอบครัว เพื่อนฝูง ครู ความรัก

ให้ความสำคัญกับจิตใจของลูก

ระยะสุดท้ายของโรคมะเร็ง อาจทำให้เกิดความคิดและความรู้สึกถึงความตาย ที่ส่งผลต่อจิตใจของผู้ป่วย ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม การพัฒนาทางด้านสติปัญญาของลูกประกอบด้วย การคิดและการใช้เหตุผล ซึ่งนักจิตวิทยาได้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่

  • เด็กอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 2 ปี เป็นระยะที่เด็กรับรู้ความรู้สึกต่างๆจากสิ่งแวดล้อมภายนอก พฤติกรรมการรับรู้ และความฉลาดเริ่มพัฒนาขึ้น
  • เด็กอายุตั้งแต่ 2 ปี ถึง 12 ปี มีการเตรียมพร้อมและการกระทำที่เฉพาะเจาะจง ที่แบ่งย่อยออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงอายุ 2-7 ปี จะเริ่มรับรู้ความแตกต่างของโลกภายนอก แต่ยังมีความคิดแบบไม่มีเหตุผล
  • เด็กอายุตั้งแต่ 7-12 ปี อยู่ในช่วงเรียนรู้ข้อมูลที่หลากหลาย และคิดแบบมีเหตุผล และรับรู้ถึงความตาย

เด็กโต จะมีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล และมีความรู้สึกและความรับรู้ต่อความตายที่ชัดเจน มีความทะเยอทะยานและความปรารถนาต่อโลกภายนอก

เด็กที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดทุกคนจะต้องผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ก็ขึ้นอยู่กับระยะของโรค

การให้การสนับสนุน การช่วยเหลือ และกำลังใจจากครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ ความเข้าใจของครอบครัวต่อระยะของโรคและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับลูกจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาและการดูแลลูกได้

19/03/2018
บทความที่เกี่ยวข้อง
CHECKSUKKAPHAP.COM
เลขที่ 598 ชั้น 6 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
095-515-9229
ข้อกำหนดและเงื่อนไข ความเป็นส่วนตัว