เช็คสุขภาพ : ที่นี่ ... มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน

สุขภาพ เว็บสุขภาพ

ข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ “เช็คสุขภาพ”
การใช้บริการจากเว็บไซต์ “เช็คสุขภาพ” ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้
1. ข้อมูลในเว็บไซต์นี้รวบรวมจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่น่าเชื่อถือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีแหล่งความรู้ด้านสุขภาพที่สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก และถูกต้องเหมาะสม
2. ข้อมูลเหล่านี้มิได้มุ่งหมายเพื่อทดแทนคำแนะนำของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ใด ๆ เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลอื่นประกอบการตัดสินใจร่วมด้วย
3. ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะที่แตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับ
4. เนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ เรียบเรียงขึ้นตามหลักวิชาการในช่วงเวลาที่จัดทำเท่านั้น การพัฒนาความรู้และการวิจัยใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง อาจทำให้เกิดข้อแนะนำที่แตกต่างจากนี้ได้ 
5. เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์ทางการค้าร่วมด้วย ผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณในการรับสาร
6. บทความและสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นการเรียบเรียงและสะท้อนความเห็นของผู้เขียนหรือผู้จัดทำแต่ละรายเท่านั้น คณะจัดทำเว็บไซต์ “เช็คสุขภาพ” ไม่ขอรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการใช้ข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าว 
7. เว็บไซต์นี้และข้อมูลที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์นี้ มิได้มุ่งหมายในการระบุว่าผู้ป่วยรายใดรายหนึ่งหรือการเจ็บป่วยกรณีใดกรณีหนึ่งจะต้องรักษาแบบใด ใช้ยาแบบใด ขนาดเท่าใด หรือไม่ควรใช้ยาแบบใด ขนาดใด ผู้ป่วยแต่ละรายอาจจะมีความจำเป็นเฉพาะราย การรักษาหรือใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรผู้เชียวชาญ คณะผู้จัดทำเว็บไซต์ไม่ขอรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเนื่องมาการนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไปใช้ประโยชน์ 
8. ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ “เช็คสุขภาพ” โดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ “เช็คสุขภาพ” มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์โดยอิงจากหลักฐานทางวิชาที่เชื่อถือได้หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น อย่างไรก็ตาม “เช็คสุขภาพ” ไม่ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด การใช้ข้อมูลจาก “เช็คสุขภาพ” จึงขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของท่าน


Copyrights © 2018 - by CHECKSUKKAPHAP.COM